Mi Window and Door Sensor 2

Attribute:

"เซ็นเซอร์ตรวจจับประตูและหน้าต่าง รุ่น 2 ใช้งานควบคู่กับ Mi Smart Home Hub และแอพพลิเคชั่น Mi Home แจ้งเตือนผ่านตัว Hub และมือถือ เมื่อมีการเปิด/ปิด ประตูหรือหน้าต่าง"

Share

Categories : All Product Eco Smart Home

Brand : xiaomi

Share

เซ็นเซอร์ตรวจจับประตูและหน้าต่าง รุ่น 2
ใช้งานควบคู่กับ Mi Smart Home Hub และแอพพลิเคชั่น Mi Home
แจ้งเตือนผ่านตัว Hub และมือถือ เมื่อมีการเปิด/ปิด ประตูหรือหน้าต่าง

Powered by MakeWebEasy.com